PotPlayer V1.6 build 52515 Stable 32-64位元 中文免安裝

PotPlayer 是一款萬能的播放軟體,是繼KMPlayer後,原著作者進入Daum公司重新打造的全新作品,PotPlayer的特色是:簡化了內部的解碼器體系、多線程解碼、最重要的是PotPlayer實現了KMPlayer無法作到的DXVA硬體解碼功能,硬體解碼確實可以節省系統資源,利用硬體的效能來提升播放影片的效率與品質,讓您可以更輕易地播放高清影片。[軟體部落推薦指數]

開啟硬解模式
1. 在主視窗中按下「Ctrl+F」,開啟視訊解碼視窗,選擇「視訊解碼」→「內建解碼器設定」。

sshot-158

2. 硬體加速(DXVA)設定使用條件改為總是使用,按下「確定」即可。

sshot-159

Daum 版本更新信息

———————————————————-
[1.6.52515] 2015/02/02
———————————————————-
+ 添加瑞典語
+ 添加 GIF 格式視訊錄製
+ 添加僅供點播的視覺效果
+ 添加開啟播放器時針對 PotPlayer.dll 檔案的校驗功能
+ 添加 DirectDraw 高速螢幕擷取
+ 添加利用 NVIDIA 3D Vision 輸出 3D
+ 添加利用內建 OpenGL 渲染器輸出 3D
+ 添加使隱藏式字幕支援自訂設定
+ 添加對 BDA 的設定選項
+ 添加針對 BDA 信道頻率的編輯功能
+ 添加 OpenH264 編碼器

– 修正雲端檔案無法正常播放問題
– 修正在 Intel VGA 顯示卡上某些檔案開啟 DXVA 無效問題
– 修正擷圖儲存為 JPEG/PNG 格式時色彩異常問題
– 修正 Vista 或更高系統中波形音量調節無效問題
– 修正面板中如無選單按 Alt 鍵會彈出系統選單問題
– 改善 Intel QuickSync 解碼性能
– 修正 8Bit PNG 檔案無法識別問題
– 調整反交錯預設定為動態適應
– 改進 DXGI 1.2 螢幕擷取功能
– 修改選用外部 DPL 播放清單檔案時可臨時作合併處理
– 修改當語言檔案翻譯存在遺漏時預設輸出英文
– 改善未下載完的檔案播放功能
– 改進內建 OpenGL 渲染器的性能
– 修正內建 OpenGL/Direct3D9 渲染模式下 DVD 選單無效問題
– 修正播放某些 MP4 檔案的過程中出現不同步問題
– 改進播放清單中縮略圖的顯示效果

軟體語言: 多國語言(繁體中文)
官方網站: 官方網站
下載連結: PotPlayer32下載頁連結
下載連結: PotPlayer64下載頁連結


65 Responses to PotPlayer V1.6 build 52515 Stable 32-64位元 中文免安裝

 1. 版大試用String提取工具提出標準&非標準的字串,然後再翻譯的吧?
  建議版大可以用ConvertZ,複製原本「BI_TradFix.dat」這個檔案,
  修改其內容,以符合台灣的用語
  這樣翻譯起來也快了不少唷~
  像是「添加,新增」、「幀,影格」……
  建議在新檔案修改的原因是因為
  有些在電腦上的用語反而正日常生活中不是這樣稱呼的

  淺見一個 僅供參考…
  最後 謝謝你的熱心翻譯 要是我都懶得用 – -

 2. 檔案訊息會這樣~~
  Can FIx it?Thanks

  F:\my file\Downloads\仁心解碼II Ch15 720P MKV.mkv
  ¤@¯ë
  °ß¤@ÃѧO½X : 213826180259451971629661216875984878223 (0xA0DD6CA1E9279891AB8B45B6E1267A8F)
  ÀɮצWºÙ : F:\my file\Downloads\仁心解碼II Ch15 720P MKV.mkv
  Àɮ׮榡 : Matroska
  ®æ¦¡ª©¥» : Version 2
  Àɮפj¤p : 1.51GB
  ®É¶¡ªø«× : 44¤À 6¬í
  ²V¦X½X²v¼Ò¦¡ : ¥iÅÜ(VBR)
  ¥­§¡²V¦X½X²v : 4 886Kbps
  «Ø¥ß¤é´Á : UTC 2013-04-06 05:02:29
  ½s½X³nÅé : mkvmerge v5.5.0 (‘Healer’) built on Apr 6 2012 21:43:24
  ½s½X¼Ò²Õ : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
  µø°TCount : 1
  µø°T_Language_List : º~»y(Chinese)
  µø°T_Format_List : AVC
  µø°T_Format_WithHint_List : AVC
  µø°T_Codec_List : AVC
  ­µÀWCount : 2
  ­µÀW_Language_List : º~»y(Chinese) / º~»y(Chinese)
  ­µÀW_Format_List : AC-3 / AC-3
  ­µÀW_Format_WithHint_List : AC-3 / AC-3
  ­µÀW_Codec_List : AC3 / AC3
  ×ÖÄ»Count : 3
  ×ÖÄ»_Language_List : º~»y(Chinese) / º~»y(Chinese) / ­^»y(English)
  ×ÖÄ»_Format_List : UTF-8 / UTF-8 / VobSub
  ×ÖÄ»_Format_WithHint_List : UTF-8 / UTF-8 / VobSub
  ×ÖÄ»_Codec_List : UTF-8 / UTF-8 / VobSub
  µø°T #1
  °T®§½s¸¹ : 1
  Àɮ׮榡 : AVC
  Àɮ׮榡/°T®§ : Advanced Video Codec
  ®æ¦¡ºâªk : High@L3.1
  CABAC®æ¦¡¼Ò¦¡ : ¦³
  ReFrames®æ¦¡¼Ò¦¡ : 5­Ó´V
  ½s½XID : V_MPEG4/ISO/AVC
  ®É¶¡ªø«× : 44¤À 6¬í
  ½X²v½s½X¼Ò¦¡ : ¥iÅÜ(VBR)
  ½X²v : 4 405Kbps
  ÃB©w½X²v : 4 500Mbps
  ³Ì¤j½X²v : 8 000Kbps
  µe­±¼e«× : 1 280¹³¯À
  µe­±°ª«× : 720¹³¯À
  µe­±¤ñ¨Ò : 16:9
  ´V²v¼Ò¦¡ : «í©w´V²v
  ´V²v : 25.000´V/¬í
  ¼Ð­ã : NTSC
  ¦â±mªÅ¶¡ : YUV
  ¦â«×©â¼Ë : 4:2:0
  ¨ú¼Ë²`«× : 8¦ì
  ±½´y¼Ò¦¡ : ³v¦æ±½´y
  ¸ê®Æ±K«× : 0.191
  ¬y¤j¤p : 1.36GB (90%)
  ½s½X¼Ò²Õ : x264 core 124
  ½s½X°Ñ¼Æ­È : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=12 / sliced_threads=0 / slices=1 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=4500000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=5 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=8000000 / vbv_bufsize=8000000 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  »y¨t : º~»y(Chinese)
  Default : ¦³
  Forced : ¥¼¨Ï¥Î
  ­ì¦â : BT.709
  ¶Ç¿é¯S½è : BT.709
  ¯x°}¨t¼Æ : BT.709
  ­µÀW #2
  °T®§½s¸¹ : 2
  Àɮ׮榡 : AC-3
  Àɮ׮榡/°T®§ : Audio Coding 3
  ©µ¦ù¼Ò¦¡ : CM (complete main)
  Endianness®æ¦¡¼Ò¦¡ : Big
  ½s½XID : A_AC3
  ®É¶¡ªø«× : 44¤À 6¬í
  ½X²v½s½X¼Ò¦¡ : «í©w(CBR)
  ½X²v : 192Kbps
  Án¹D¼Æ : 2Án¹D
  Án¹D¦ì¸m : Front: L R
  ¨ú¼Ë²v : 44.1KHz
  ¨ú¼Ë²`«× : 16¦ì
  À£ÁY¼Ò¦¡ : ¦³·lÀ£ÁY
  ¬y¤j¤p : 60.6MB (4%)
  ±ê×¢ : 国语
  »y¨t : º~»y(Chinese)
  Default : ¦³
  Forced : ¥¼¨Ï¥Î
  ­µÀW #3
  °T®§½s¸¹ : 3
  Àɮ׮榡 : AC-3
  Àɮ׮榡/°T®§ : Audio Coding 3
  ©µ¦ù¼Ò¦¡ : CM (complete main)
  Endianness®æ¦¡¼Ò¦¡ : Big
  ½s½XID : A_AC3
  ®É¶¡ªø«× : 44¤À 6¬í
  ½X²v½s½X¼Ò¦¡ : «í©w(CBR)
  ½X²v : 192Kbps
  Án¹D¼Æ : 2Án¹D
  Án¹D¦ì¸m : Front: L R
  ¨ú¼Ë²v : 48.0KHz
  ¨ú¼Ë²`«× : 16¦ì
  À£ÁY¼Ò¦¡ : ¦³·lÀ£ÁY
  ¬y¤j¤p : 60.6MB (4%)
  ±ê×¢ : 粤语
  »y¨t : º~»y(Chinese)
  Default : ¥¼¨Ï¥Î
  Forced : ¥¼¨Ï¥Î
  ×ÖÄ» #4
  °T®§½s¸¹ : 4
  Àɮ׮榡 : UTF-8
  ½s½XID : S_TEXT/UTF8
  ½s½XID/°T®§ : UTF-8 Plain Text
  ±ê×¢ : 简体
  »y¨t : º~»y(Chinese)
  Default : ¦³
  Forced : ¥¼¨Ï¥Î
  ×ÖÄ» #5
  °T®§½s¸¹ : 5
  Àɮ׮榡 : UTF-8
  ½s½XID : S_TEXT/UTF8
  ½s½XID/°T®§ : UTF-8 Plain Text
  ±ê×¢ : 繁体
  »y¨t : º~»y(Chinese)
  Default : ¥¼¨Ï¥Î
  Forced : ¥¼¨Ï¥Î
  ×ÖÄ» #6
  °T®§½s¸¹ : 6
  Àɮ׮榡 : VobSub
  ²V¦X½s½X¼Ò¦¡ : zlib
  ½s½XID : S_VOBSUB
  ½s½XID/°T®§ : The same subtitle format used on DVDs
  ±ê×¢ : 英语
  »y¨t : ­^»y(English)
  Default : ¥¼¨Ï¥Î
  Forced : ¥¼¨Ï¥Î

 3. 希望下個版本版大能夠針對台灣用語作最佳化翻譯…

  像是「幀」(影格)
  「視頻文件」(影片檔案)
  「電影文件」(電影檔案)

發表迴響